Pravidla hlasování/losování Drink2go s.r.o. pro PIVOVPLECHU.CZ – „PLECHDESIGN“ 

1. Pořadatelem hlasování a losování výher je Drink2go s.r.o., se sídlem K Vltavě 653/63, Modřany, PSČ 143 00 Praha, IČO: 08830304, DIČ: CZ08830304, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen “pořadatel)”.  

2. Hlasování s losováním není žádným způsobem provozováno, sponzorováno nebo spojeno s Facebookem a Facebook za něj neručí. Informace poskytnuté v rámci hlasování a losování poskytujete pořadatel nikoli Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně hlasování a losování musí být směřovány pořadateli či organizátorovi, nikoliv Facebooku.  

3. Účastníkem hlasování a losování se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Hlasování a losování se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci hlasování a losování.  

4. Hlasování probíhá v období od 15. 1. 2021 11:00 do 18. 1. 2021 do 23:00 (poslední označení konkrétního grafického designu, které hlasující označí jako vybraný, bude zařazeno do hlasování a následného náhodného losování, může být označen nejpozději ve 22:59:59). Hlasování a následné losování, která vzejde z vítězného grafického návrhu (všichni hlasující, kteří hlasovali pro vítězný design, budou automaticky zařazeni do náhodného losování o výhry), probíhá na fanpage Pivovplechu na adrese https://www.facebook.com/pivovplechu . Hlasování probíhá označením (likem) na vybraný grafický návrh (platí pouze jeden like od jednoho profilu). Po ukončení hlasování se lidé, kteří vybrali vítězný design, automaticky zapojují do losování, kde budou pořadatelem náhodně vybráni tři hlasující, kteří získají cenu (šest plechovek kraftového piva s vítězným grafickým návrhem). V případě, že výherce do 5 dnů od kontaktování pořadatelem neuvede své kontaktní údaje, výhra zaniká ve prospěch pořadatele, případně se pořadatel může rozhodnout, že zvolí dalšího, náhodně vybraného výherce. 

Zapojením se do hlasování a následného losování souhlasí hlasující s pravidly této soutěže. Každý hlasující může vložit pouze jedno označení (like) během doby konání soutěže. V případě, že označí více návrhů, bude z hlasování vyřazen.

5. Hlasující se může k návrhu projevit i komentářem pod jím vybranou fotografií. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém jazyce a být originálního původu od hlasujícího. V případě nedodržení těchto pravidel, může Pořadatel komentář smazat. 

6. Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení hlasování náhodně vybere ze všech hlasů (liků) vložených u výherního designu tři výherce.

Výhry:  

3x 6 plechovek s výherním potiskem, které budou obsahovat kraftová piva. 

Pořadatel si vyhrazuje právo, že pokud výhru nebude schopen zajistit v termínu, a to z důvodů, které nejsou v jeho moci (např. vinnou pochybení dodavatele), má soutěžící možnost vybrat si náhradní výhru ve stejné hodnotě či počkat na dodání výhry v náhradním termínu. Během hlasování může jeden hlasující získat maximálně jednu výhru. Hlasující se mohou hlasování a následného losování zúčastnit pouze jednou a označit pouze jedete návrh (vložit jeden like). V případě označení více (liků) v hlasování,bude Pořadatelem vyřazen z hlasování.

7. Výherce hlasování bude o výhře informován do 24 hodin od skončení hlasování pomocí zprávy přes sociální síť jeho profilu. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím soukromé zprávy přes sociální síť. Výhra bude následně rozeslána do 14-ti dní od ukončení hlasování. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 5 dní od ukončení hlasování, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.  

8. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6.  

9. Na výhru nevzniká právní nárok.  

10. Zpracování osobních údajů: účastník hlasování uděluje vstupem do hlasování pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel hlasování odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje hlasujících budou v rámci hlasování zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry hlasujícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Hlasující má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o hlasujícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Hlasující má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Hlasující, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života hlasujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má hlasující i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva hlasujícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Hlasující výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hlasování je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místo bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.  

11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z hlasování ty hlasující, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.  

12. Zasláním like či příspěvku do hlasování účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se hlasování, je konečné. Pravidla hlasování budou dostupná online během hlasování a do 30-ti dnů od konce hlasování. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla tohoto hlasování, případně hlasování bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.  

V Praze dne 1. 1. 2021